Тристороння бригада ЛИТПОЛУКРБРИГ набула бойових спроможностей відповідно до стандартів НАТО

Posted: 26.01.2017 by rmclviv in Новини та події
Позначки:,

Відповідно до річної програми підготовки, литовсько-польсько-українська бригада взяла участь у сертифікаційному навчанні, за підсумками якого підтвердила набуття повних операційних спроможностей. Як зазначив командир ЛИТПОЛУКРБРИГ полковник Зенон Бжушко, згідно з вимогами Технічної угоди між міністерствами оборони країн-учасниць бригада мала пройти сертифікацію та набути повних операційних спроможностей не пізніше, ніж за дванадцять місяців після набуття початкових операційних спроможностей. 24 січня 2017 року було визнаною остаточною датою.

Під час багатонаціонального командно-штабного навчання Common Challenge-16 у грудні минулого року було перевірено стан бойової готовності бригади за системою оцінки НАТО. Управління частини прийняло командування польським, українським і литовським батальйонами та, відповідно до навчального сценарію, виконало операцію зі стабілізації, — повідомив начальник штабу підполковник ЗС Литовської Республіки Елігіюс Сенуліс.

Під час навчання багатонаціональна сертифікаційна група запропонувала певні зміни в операційних процедурах і організаційно-штатній структурі командування бригади. До закінчення встановленого Технічною угодою терміну ці вимоги були задоволені. А набуття повних операційних спроможностей підтверджено Сертифікаційним листом, підписаним очільниками трьох оборонних відомств.

Ми набули навички та вміння в системі планування, організації та виконання завдань. За нашими діями в грудні 2016 року спостерігали Міністр національної оборони Респубілки Польща Антоній Maцеревич, Міністр національної оборони Литовської Республіки Раймундас Каробліс і заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Як результат, вони підписали Сертифікаційного листа, який підтверджує готовність бригади виконувати місії з підтримки миру відповідно до стандартів НАТО. Після опрацювання вимог сертифікаторів ми заявляємо, що командування ЛИТПОЛУКРБРИГ є цілком боєготовим підрозділом, — наголосив заступник командира бригади полковник Володимир Юданов.


Trilateral military unit is “Combat Ready”

According to the training and preparation cycle, Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade took the certification exercise in December 2016 and finalized the verification of Full Operational Capabilities achievement in January 2017. As LITPOLUKRBRIG Commander Colonel Zenon Brzuszko reminds, according to the Technical Arrangement between the respective Defence Departments, the Brigade was obliged to take a certification exercise and verify Full Operational Capabilities not later than twelve months after the achievement of Initial Operational Capabilities. 24 of January 2017 was recognized as the final date to meet the standards.

“In particular, the status of our combat readiness was examined during Multinational Computer Assisted Command Post Exercise Common Challenge-16 in December 2016 upon the Land Forces Training Area Dęba in Poland. It was the most significant undertaking for the Multinational Brigade so far. Along with Polish, Ukrainian and Lithuanian battalions we exercised the ability to lead affiliated units through peace enforcement operations in the multinational operational environment,” LTC Eligijus Senulis, LITPOLUKRBRIG Chief of Staff, representative of the Lithuanian Armed Forces commented.

During the Exercise the Multinational Certification Team identified points of improvement in the procedures and the composition of the Brigade Command and proposed the improvement changes. Before the deadline of January 2017, the requirements were met as reported by the LITPOLUKRBRIG Command. This validated the Letter of Certification.

“We verified the skills and abilities in planning, organizing and carrying out actions in the context of Combat Readiness. This was overviewed and recognized by Minister of National Defence of Poland Antoni Macierewicz, Minister of National Defence of Lithuania Raimundas Karoblis and Deputy Minister of Defence of Ukraine for European Integration Ihor Dolhov. As a result of our striving, the officials signed Letter of Certification, verifying the readiness of the trilateral command in full compliance with NATO standards for a brigade headquarters and readiness to take on peacekeeping missions. We declare that LITPOLUKRBRIG Command is ‘COMBAT READY’ from now on,” Colonel Volodymyr Yudanov, Deputy Commander, the representative of the Armed Forces of Ukraine, added.

Note, the Letter of Certification states that “taking into consideration the results of the evaluation conducted by the Multinational Certification Team, during the Exercise Common Challenge-16, utilizing procedures of NATO Program ‘Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units’ (CREVAL) and national caveats, declare the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade able to perform its mandate tasks.”


Trilateralna jednostka wojskowa jest “w gotowości do działań”

Zgodnie z cyklem szkoleniowym i przygotowawczym, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada przeszła ćwiczenie certyfikujące w grudniu 2016 roku i ostatecznie osiągnęła Pełną Zdolność Operacyjną w styczniu 2017 roku.

Dowódca LITPOLUKRBRIG, płk Zenon Brzuszko przypomniał, że zgodnie z Porozumieniem Technicznym, zawartym pomiędzy Departamentami Obrony, Brygada była zobligowana do przejścia ćwiczenia certyfikującego oraz ostatecznego osiągnięcia Pełnej Zdolności Operacyjnej nie później niż 12 miesięcy po osiągnięciu Wstępnej Zdolności Operacyjnej. Ostatecznym terminem spełnienia wymogów był 24 stycznia 2017 roku.

“W szczególności, sprawdzony został stan naszej gotowości bojowej w trakcie Wielonarodowego Wspomaganego Komputerowo Ćwiczenia Dowódczo-Sztabowego Common Challenge-16, które miało miejsce na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba w grudniu 2016 roku. Było to jak do tej pory najważniejsze przedsięwzięcie dla Wielonarodowej Brygady. Wspólnie z batalionami z Polski, Ukrainy i Litwy ćwiczyliśmy zdolność do dowodzenia jednostkami afiliowanymi w trakcie operacji utrzymania pokoju, w międzynarodowym środowisku operacyjnym”, podkreślił ppłk Eligijus Senulis, Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG, przedstawiciel Sił Zbrojnych Litwy.

W trakcie prowadzonego ćwiczenia, Międzynarodowa Grupa Certyfikująca odnotowała nieznaczne niedociągnięcia w zakresie procedur i składu Dowództwa Brygady oraz zaproponowała udoskonalenia w tej materii. Przed ostatecznym terminem wypadającym w styczniu 2017 roku, wszystkie wymogi zostały spełnione, jak zameldowało Dowództwo LITPOLUKRBRIG, co zostało też przypieczętowane Certyfikatem.

“Sprawdziliśmy w praktyce nasze umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań w kontekście Gotowości Bojowej. Zostało to dostrzeżone przez Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej Litwy Raimundasa Karoblisa i Zastępcę Ministra Obrony Ukrainy Ihora Dolgova. W rezultacie naszych dążeń, ministrowie podpisali Certyfikat potwierdzający gotowość trilateralnego dowództwa Brygady, w pełnej zgodności ze standardami NATO, do udziału w misjach pokojowych. Niniejszym deklarujemy, że od dziś Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest “w gotowości do działań” , podkreślił płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy, przedstawiciel Sił Zbrojnych Ukrainy.

W treści Certyfikatu zapisane jest, iż “biorąc pod uwagę wyniki oceny dokonanej przez Międzynarodową Grupę Certyfikującą, w trakcie Ćwiczenia Common Challenge-16, przy zastosowaniu procedur Programu NATO “Oceny Zdolności Bojowej i Operacyjnej Dowództw i Jednostek Wojskowych” (ang. CREVAL) oraz narodowe ograniczenia, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada jest zdolna do wykonywania swoich mandatowych zadań.”

Залишити відповідь

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s